HOẠI TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI- KHÔNG PHẢI THAY KHỚP
06-12-2017
Phương pháp điều trị của Thuốc bắc Kim Tuấn: Hồi phục lại xương sụn hết hoại tử CXD, cũng như khỏi vôi, gai , thoát vị đĩa đệm.